O tepelných čerpadlách

Všeobecné informácie o tepelných čerpadlách:

Tepelné čerpadlo pri svojej činnosti využíva ako zdroj tepla tepelnú energiu, ktorá je obsiahnutá v zemi, vo vode alebo vo vzduchu. Tá je však v danej látke natoľko rozptýlená, že sa nedá priamo použiť na vykúrenie domu. Tepelné čerpadlo však pomocou základných fyzikálnych zákonov dokáže získané teplo premeniť na takú hodnotu, ktorá je využiteľná na vykurovanie domu, ohrev teplej úžitkovej vody alebo bazénu. Okrem toho sa dá využiť tepelné čerpadlo na chladenie obytných priestorov.

Nízkoteplotné tepelné čerpadlo s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C je vhodné najmä do nízkoenergetických domov a do domov, ktoré majú nízke tepelné straty. Najvýhodnejšia je preň nízkoteplotná vykurovacia sústava – podlahové alebo stenové vykurovanie (teplota vody je okolo 35 °C). Zároveň je využívané aj na ohrev teplej úžitkovej vody (40-50 °C).

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo má výstupnú teplotu vykurovacej vody až 75 °C, preto je možné ho využiť na vykurovanie v klasických radiátoroch.
Tepelné čerpadlo pomocou regulátora dokáže podľa potreby spolupracovať a teda riadiť aj iné zdroje tepla, ako sú napríklad elektrokotol, kotol na pevné palivá a plyn, čím vytvára ideálny centrálny vykurovací systém v domácnosti.

Princíp funkcie tepelného čerpadla sa môže prirovnať k činnosti chladničky, ktorá je akoby vyvrátená naruby. Najdôležitejšou časťou tepelného čerpadla je pracovné médium, nazývané tiež chladiace médium, ktoré má schopnosť vyparovať sa pri nízkych teplotách.
Pracovné médium obieha v uzavretom okruhu, kde postupne prechádza fázou odparovania, stlačenia, skvapalnenia a uvoľňovania, ktoré sa všetky dohromady označujú ako proces tepelného čerpadla.
V tomto procese sa pracovné médium pomocou tepla získaného z tepelného zdroja ohriatím privedie do fázy odparovania. Vyparovanie sa uskutočňuje v tepelnom výmenníku (výparníku), v ktorom pracovné médium odoberie okolitému prostrediu teplo, pričom sa jeho skupenstvo zmení z kvapalného na plynné.
Plyn sa potom pomocou kompresora nasaje a stlačí. Pri tom sa zvýši tlak a teplota média, to znamená, že chladiaci prostriedok sa dostáva z nízkej na vyššiu teplotnú úroveň. Na túto zmenu je potrebná elektrická energia.
Nakoniec sa sekundárny tepelný výmenník (kondenzátor) postará o to, aby sa získané teplo odviedlo do kúrenárskeho okruhu, alebo do zariadenia na ohrev teplej vody. Ešte stále pod vysokým tlakom udržované pracovné médium sa po odovzdaní tepla pomocou expanzného ventilu nechá expandovať, pričom sa prudko zníži jeho teplota a zmení sa jeho skupenstvo z plynného na kvapalné. Médium sa potom pod nízkym tlakom znovu privádza do výparníka.
Na celkovom potrebnom vykurovacom výkone sa podieľa energia z prírody troma štvrtinami a je ZADARMO. Jednu štvrtinu tvorí elektrická energia potrebná na pohon tepelného čerpadla.Pomer získanej a vloženej energie sa nazýva výkonové číslo a pohybuje sa okolo 2 až 5 v závislosti na teplote zdroja tepla a teploty vody  na výstupe tepelného čerpadla. Ak z 1 kWh elektrickej energie získame pomocou tepelného čerpadla napríklad 3 kWh tepla, výkonové číslo sa v tomto prípade rovná 3.

Chceli by ste sa ohriať ekologickým spôsobom, pomocou zdroja energie okolitého prostredia? Budúcnosť vykurovacích systémov vedie k ekologickým a energeticky šetrným systémom – tepelným čerpadlám. Tepelné čerpadlá Dimplex sú inštalované v budovách pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Zdrojom energie tepelných čerpadiel je prirodzené teplo okolitého prostredia, čo je šetrný spôsob nielen pre životné prostredie, ale aj pre naše peňaženky. Získanie tepla z tohto netradičného energetického zdroja – zo zeme, vody i vzduchu prostredníctvom tepelných čerpadiel predstavuje nový ekologický, energetický potenciál nízkoteplotnej energetiky.

Tepelné čerpadlá sa vyznačujú zníženou spotrebou energie, nulovými emisiami a mnohými ďalšími prednosťami. Dokonca je možné na inštaláciu tepelného čerpadla získať dotáciu v podobe zľavy z ceny inštalácie. Taktiež je možné získať špeciálnu sadzbu na elektrickú energiu a vďaka tomu ušetriť ďalšie náklady na domácnosť.

Nezastupiteľnú úlohu budú mať tepelné čerpadlá aj v oblasti ekonomického zásobovania teplom lokalít mimo dosahu centrálneho zásobovania teplom, ako aj v ekologicky významných oblastiach, kde je neprípustné akékoľvek znečisťovanie životného prostredia a možno teda využívať jediný energetický zdroj – elektrickú energiu. Najviac sú tepelné čerpadlá rozšírené v USA, Kanade, v Japonsku a v Škandinávii, kde v lete slúžia k ochladzovaniu tj. ku klimatizácii domov a v zime k ich vykurovaniu. Počet inštalácií, ktorý prekročil 10 miliónov, potvrdzuje ich opodstatnenosť z hľadiska energetického, ekologického, ale i spoločenského. Tepelné čerpadlá sú v týchto krajinách bežnou záležitosťou a nikto sa tu už dnes nepýta na princíp ich činnosti, ale užívateľov skôr zaujíma miera ich efektívnosti.

Neustály rast cien spôsobí, že čím drahšie budú ceny energií, tým bude efektívnejšia prevádzka tepelných čerpadiel. Náklady na prevádzku budú maximálne tretinové.