FAQ

 • Mám si skutočne kúpiť tepelné čerpadlo alebo mám iné možnosti?
  • Iné možnosti určite máte. Je to plynový kotol (ak existuje plynová prípojka), elektrický kotol, krbová vložka, kotol na drevo alebo na uhlie, obilie atď. Ďalšou možnosťou je solárny systém. Každá z uvedených možností má svoje výhody a nevýhody. Kotol na drevo alebo na uhlie či krbová vložka stojí v obstarávacích nákladoch menej, ale je nutné stále myslieť na svoju prácu spojenú s chystaním dreva a prikladaním. Aj keď prídete unavení z práce. Ostatné systémy sú omnoho komfortnejšie na obsluhu. V prípade tepelného čerpadla máte navyše možnosť mať lacnejšiu sadzbu za elektrickú energiu takmer po celý deň (22 hodín) nielen pre kúrenie, ale i pre ostatné spotrebiče. Tepelné čerpadlá už vo svojej podstate spotrebovávajú menej elektrickej energie ako elektrokotol (až o 2 tretiny) a tým šetria Vašu peňaženku. So zdražovaním energie na vstupe dochádza k samotnému zdraženiu tepla vyrobeného z tepelného čerpadla len o 1/3, pretože tepelné čerpadlo pracuje v priemere s prevádzkovým vykurovacím faktorom 3.
 • Hodí sa tepelné čerpadlo pre môj vykurovací systém?
  • Tepelné čerpadlá potrebujú pre svoju optimálnu činnosť pracovať s teplotou vo vykurovacom systéme do 55°C. Veľmi dobré je ich spojenie s podlahovým vykurovaním. U radiátorového vykurovania odborníci (projektanti kúrenia) odporúčajú teplotný spád 50/40°C. Pre podlahové vykurovanie je teplotný spád vykurovacej vody neraz nižší a to i 30/25°C. Máte daný vykurovací systém (napr. radiátory a elektrický kotol – plynový kotol) a potrebujete sa uistiť, či pri inštalácii tepelného čerpadla bude doma tepelná pohoda a aké budú náklady na energie?
  • Zákazníkom odporúčame nasledujúci test:
   • pre skúšku nastavte zdroj tepla na 50 max. 55°C
   • nastavte priestorový regulátor na dennú teplotu napr. 23°C
   • nastavte priestorový termostat na nočnú teplotu o jeden stupeň nižšie teda 22°C.
  • Poznámka: Väčší útlm nie je u zdroja tepla, ktorý kryje tepelné straty a nemá značnú tepelnú výkonovú rezervu, žiaduci. Výsledkom je vyššia spotreba energie na vykurovanie pri nižšej tepelnej pohode predovšetkým zrána.
 • Aký typ tepelného čerpadla mám zvoliť?
  • Tepelné čerpadlá sa vyrábajú v mnohých typoch. Prvé slovo udáva médium odkiaľ sa berie teplo, či zo vzduchu, zo zeme alebo z vody. Druhé slovo hovorí médiu, kam sa teplo odovzdáva. V súčasnosti rozlišujeme prevažne nasledujúce tepelné čerpadlá:
   • vzduch/voda
   • zem/voda
   • voda/voda
  • Priama odpoveď na túto otázku neexistuje, keďže je závislá od možností, ktoré daný projekt poskytuje. V zásade môžeme ale povedať, že podmienky na Slovensku nám umožňujú zvoliť TČ vzduch-voda kedykoľvek. TČ voda/voda je závislé prevažne od zdroju vody. Tu sú potrebné studničné vrty, ktoré poskytnú informácie o podzemnej vode. TČ zem/voda je ideálne umiestniť do takého objektu, ktorý má v blízkosti dostatočne veľkú a vhodnú plochu na umiestnenie zemných kolektorov. Ak je plocha malá, je potrebné umiestniť kolektory do zemných vrtov, čo predstavuje vyššie náklady. Vždy je teda najlepšie poradiť sa s odborníkom, ktorý Vám podľa Vašich možností navrhne optimálny plán.
 • Čo je to výkonové číslo COP?
  • Výkonové číslo COP je základným parametrom ukazujúcim “účinnosť” tepelného čerpadla. Je to pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím je COP vyšší, tým je prevádzka zariadenia lacnejšia.
  • Príklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický príkon 3 kW. COP je 12/3 = 4. Ak má jedno tepelné čerpadlo pri rovnakých podmienkach COP 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotrebuje pre svoju prevádzku o 36 % viac elektrickej energie ako prvé, a preto je jeho prevádzka podstatne drahšia. COP sa pri tepelných čerpadlách mení podľa podmienok, v ktorých pracuje. Ten istý stroj môže mať COP 7 a pri iných podmienkach napríklad len 2. Preto porovnávajte COP vždy pri rovnakých podmienkach. Podmienky sa uvádzajú napríklad takto: 0/35 EN 255, čo znamená, že na vstupe do tepelného čerpadla je tekutina o teplote 0 °C a na výstupe do vykurovacieho systému tekutina o teplote 35 °C. To všetko je merané podľa metodiky normy EN 255. COP je lepší, keď je nižšia teplota výstupnej vody – preto je výhodnejšie podlahové vykurovanie, ktorému stačí nižšia teplota vody ako radiátorom.
 • Ako funguje ekvitermická regulácia?
  • Regulácia, ktorá v závislosti na vonkajšej teplote upravuje teplotu vykurovacej vody vstupujúcej do vykurovacieho systému.
  • Príklad: keď je vonku – 15 °C, regulácia púšťa do domu vodu o teplote napríklad 50 °C, keď je vonku 10 °C, regulácia púšťa do domu vodu o teplote len 30 °C. U tepelných čerpadiel je ekvitermická regulácia dôležitejšia ako pri iných zdrojov tepla, pretože čím je nižšia teplota vykurovacej vody, tým je prevádzka tepelného čerpadla lacnejšia.
 • Môže plošný kolektor vymraziť záhradu?
  • Pokiaľ je zemný kolektor zle navrhnutý alebo prevedený, môže podchladiť pôdu nad sebou a ovplyvniť rast vegetácie. Pri správne navrhnutom kolektore rozloženého v záhrade do veľkej plochy k výraznému vychladeniu zeme nedochádza a na vegetáciu nemá kolektor v podstate žiadny vplyv.
 • Aká je životnosť tepelného čerpadla?
  • Životnosť tepelného čerpadla je daná predovšetkým životnosťou kompresora, ktorá je závislá hlavne od počtov štartov kompresora. To je možné ovplyvniť akumuláciou tepla a správnym dimenzovaním výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonom častejšie spína a kompresor skôr odíde). Dôležitá je aj kvalitná regulácia, ktorá nenechá kompresor bežať v nevhodných podmienkach a minimalizuje počet štartov kompresora. Z toho vyplýva, že záleží nielen na kvalite kompresora, ale hlavne na použitej regulácii a spôsobu zapojenia kotolne. Pri kvalitných čerpadlách odoberajúcich teplo zo zeme je overená životnosť kompresora až 20 rokov. Potom môžeme urobiť generálnu opravu chladiaceho okruhu a používať zariadenie ďalej. Životnosť zemných kolektorov (vrtov) sú rádovo desiatky rokov.
Pri čerpadlách vzduch / voda je životnosť kompresora kratšia a to o 20 až 30 % ako pri zemných čerpadlách. Je to spôsobené jeho väčším výkonom v porovnaní so “zemným” čerpadlom a tým aj častejším spínaním. Na viac je chladiaci okruh prevádzkovaný v obrovskom teplotnom rozsahu až 55°C (v zime –25°, v lete 30°C), čo životnosti komponentov neprospieva. Reverzia chladiaceho okruhu používaná pre rozmrazovanie výparníka, alebo pre klimatizáciu v letnom období kompresor tiež zaťažuje a znižuje jeho životnosť.
 • Aký výkon má mať moje tepelné čerpadlo? Ako ho vypočítam?
  • Tepelné čerpadlá sa navrhujú podľa tzv. tepelných strát. Tepelné straty (potreba tepla) objektu sa mení s vonkajšou teplotou. Projektanti vykurovacích systémov počítajú tabuľkové tepelné straty podľa oblasti (napríklad Brno má výpočtovú oblasť -12°C, ale Žďár má už výpočtovú oblasť -15°C). Ten istý rodinný dom môže mať v inej oblasti iné tepelné straty, tzn. potrebuje inak výkonné tepelné čerpadlo. Vypočítané tepelné straty, teda predpokladaná spotreba energie, závisí však i od požiadavky investora na vnútornú teplotu v objekte. Je nutné si uvedomiť, že každý stupeň navyše predstavuje 6% výkonu zdroja. Odporúčame projektanta zoznámiť s Vami požadovanými teplotami v jednotlivých miestnostiach, keďže tabuľkovo stanovené výpočtové teploty v obytných miestnostiach sú iba 20°C.
  • Vo výkone tepelného čerpadla je vhodné zohľadniť, či bude predhrievať i teplú úžitkovou vodu či vykurovať vonkajší alebo vnútorný bazén. Tepelné čerpadlá by mala dimenzovať skúšobná osoba (napríklad projektant kúrenia).
  • Základná úvaha:
   • radiátory vykurovací systém – pre teplotný spád 55/40°C 
tepelná strata domu pre zaistenie tepelnej pohody 22°C je napr. 14 kW pri -12°C vonkajšej teploty. 
je dôležité vedieť že pri +5°C vonkajšej teploty sú TZ už na hodnote 40 až 45% z vypočítanej maximálnej hodnoty pri -12°C (teda 6,3 kW), pri 0°C = TZ 55%, -5°C = TZ 80% a pri -12°C sú TZ 100% teda 14 kW. 
odporúčaný vykurovací výkon tepelného čerpadla pre TZ 14 kW pri -12°C pre radiátorový systém by bol takýto : ( 14 kW * 0,80 = 11,0 kW pri A-5/W50 ).
   • podlahový systém vykurovania – pre teplotný spád 35/30°C 
tepelná strata domu pre zaistenie tepelnej pohody 22°C je napr. 14 kW pri -12°C vonkajšej teploty. 
je dôležité vedieť že pri +5°C vonkajšej teploty sú TZ už na hodnote 40 až 45% z vypočítanej maximálnej hodnoty pri -12°C ( teda 6,3 kW), pri 0°C = TZ 55%, -5°C = TZ 80% a pri -12°C sú TZ 100% teda 14 kW. 
odporúčaný vykurovací výkon tepelného čerpadla pre TZ 14 kW pri -12°C pre podlahový systém by bol takýto : ( 14 kW * 0,80 = 11,2 kW pri A-5/W35 ).
   • Takto navrhnutý výkon tepelného čerpadla je pre vykurovanie po stránke prevádzkovej ekonomiky najvhodnejší. Má to však jeden háčik a to v tom, že je potrebné mať tepelné čerpadlo s riadeným výkonom to znamená, že je vybavené frekvenčným meničom pre riadenie vykurovacieho výkonu v rozmedzí 40 až 120%. Ak nie je tepelné čerpadlo vybavené reguláciou výkonu, je potrebné pri výkone tepelného čerpadla postupovať obozretnejšie. Nie vždy platí to, že čím vyšší výkon tepelného čerpadla mám, tým viac šetrím.
 • Je vždy nutné inštalovať pomocný (bivalentný) zdroj spoločne s tepelným čerpadlom? Môže byť i plynový kotol týmto pomocným zdrojom?
  • Bivalentný (pomocný) zdroj nie je nutné vždy inštalovať. Už pri vonkajšej teplote +15°C začína rodinný dom potrebovať teplo. Krivka spotreby tepla domu nie je lineárna. Ak máte napríklad vypočítané tepelné straty domu 15 kW (pri -12°C), tak už pri 0°C je nutné dodávať do domu 60% (t.j. 9 kW) z pôvodne vypočítanej energie pri -12°C. Tento rovnaký rodinný dom potom pri vonkajšej teplote -5°C spotrebováva už 80% z vypočítaných tepelných strát. Z údajov o priemerných teplotách v zimnom období je vidieť, že 100% výkon tepelného čerpadla nebude pomerne často využitý. Väčšina tepelných čerpadiel navyše nemá riadený výkon (frekvenčný menič) a preto dochádza k častému vypínaniu a zapínaniu elektrických častí. Práve časté vypínanie a zapínanie skracuje životnosť celého zariadenia. Tepelné čerpadlá s vyššími výkonmi sú tiež drahším a nie vždy optimálnym riešením. Odporúčame Vám zvážiť pomer cena/výkon.
  • Ako bivalentný zdroj pre tepelné čerpadlá MACH môže byť akýkoľvek spínateľný zdroj, t.j. plynový kotol najčastejšie elektrokotol – rozdelený na viac výkonových stupňov.
 • Zásobník na úžitkovú vodu? Aký má mať objem?
  • V tejto oblasti sa veľmi ťažko radí. Záleží to na daných požiadavkách obyvateľov domu. Niekomu stačí 15 l teplej vody na osprchovanie a niekomu nestačí 200l zásobník. Z praxe môžeme poradiť, že 200l zásobník teplej vody pre štvorčlennú rodinu s hospodárnym nakladaním postačuje. Ak však máte vyššie požiadavky, odporúčame použitie 300l zásobníka. Väčší objem zásobníka umožní ohrev úžitkovej vody na nižšiu teplotu, namiesto 55°C napr. 48°C. Tým, že použijete zásobník s väčším objemom (300 l namiesto 200 l), docielite menšie náklady na samotný ohrev úžitkovej vody. Týmto riešením si otvárate cestu aj k maximálnemu využitiu napr. budúceho solárneho systému.
 • Porovnávam porovnateľné cenové ponuky na tepelné čerpadlá?
  • Firmy majú klamlivú reklamu, a to prevažne uvádzaním nepravdivých vykurovacích faktorov, prípadne uvádzaním vykurovacích faktorov, pri ktorých tepelné čerpadlo v objekte vôbec nemôže pracovať. Napríklad firma A Vám ponúka výkon 15 kW za cenu 9.100€, firma B Vám na ten istý rodinný dom ponúka výkon 10 kW za cenu 10.000€. Všetko hovorí pre firmu A. Ak sa pozrieme bližšie na parametre pre obidve tepelné čerpadlá, potom firma A má 15 kW pri parametroch A7/W35 (t.j. pri vonkajšom nasávanom vzduchu 7°C a vode do vykurovacieho systému 35°C), zatiaľ čo firma B má 10 kW pri A-7/W50.
  • Firma B ponúka výkonnejšie tepelné čerpadlo ako firma A, teda aj vyššia cena je opodstatnená.
  • Pre zákazníkov je omnoho dôležitejší prevádzkový vykurovací faktor, teda vykurovací faktor, s ktorým tepelné čerpadlo bude pracovať v priemere za celé vykurovacie obdobie (prípadne rok). Prevádzkový vykurovací faktor je u solídnych predajcov braný pre výpočet návratnosti investície. U tepelných čerpadiel typu zem-voda a voda-voda sa do neho započítavajú i spotreby obehových čerpadiel na primárnej strane (na strane plošného/hlbinného kolektora, prípadne ponorné čerpadlo v studni). Prevádzkový vykurovací faktor je pre seba zodpovedajúce výkony a naše klimatické podmienky lepší pre tepelné čerpadlá typu vzduch-voda ako pre ostatné typy.
  • A tu sú naše odporúčania:
  • a) S veľkou pozornosťou vysledujte parametre tepelných čerpadiel pre svoj vykurovací systém. Nemá význam brať do úvahy to, že tepelné čerpadlo má výkon 15 kW pri 35°C vykurovacej vody, keď budeme vykurovať pomocou radiátorov pri teplote vykurovacej vody 50°C až 55°C. Výkon tepelného čerpadla je v tomto prípade nižší.
  • b) Pre ekonomiku prevádzky je potrebné poznať prevádzkový vykurovací faktor. Vykurovací faktor podľa normy je vztiahnutý len k chladiacemu okruhu. V praxi to môže dopadnúť tak, že tepelné čerpadlo s vykurovacím faktorom 4,5 má prevádzkový vykurovací faktor 2,2. Tento nízky prevádzkový vykurovací faktor môže byť zapríčinený tým, že:
   • tepelné čerpadlo má malý výkon
   • bivalentný dotop pracuje už veľmi skoro (už pri +5°c)
   • potrebujete zohriať vykurovaciu vodu na vyššiu teplotu, ako sa predpokladalo
 • Kam by bolo vhodné umiestniť vonkajší výparník? Existujú obmedzenia?
  • Výparníky vzduchových tepelných čerpadiel by mali byť umiestnené u stien, nie však na voľnom priestranstve, kde dochádza k ich nadmernému ofukovaniu vonkajším vzduchom alebo zaviatiu snehom. Vzhľadom k veľkému množstvu vody, vznikajúcemu pri odmrazovaní lamiel (kondenzátu) neodporúčame dávať výparníky na balkóny, strechy a do blízkosti ciest a chodníkov (obrázok výparníka na firme). Vhodnejšie je umiestnenie výparníkov k južným stranám a blízko k vnútornej časti tepelného čerpadla.
  • Ďalej je potrebné dbať na dodržanie hladiny hluku vzhľadom k susednému pozemku – domu.
  • Preto skúste nájsť vhodné miesto a požadujte od predajcu protokol o hladine hluku (protokol o hlučnosti vonkajšieho výparníka). V prípade vnútorných tepelných čerpadiel (napríklad MACH IN), potom nemusíte hlučnosť riešiť.
 • Na akú tepelnú pohodu chcem vlastne vykurovať svoj dom?
  • Vám investorom je jasné, že teplota v miestnostiach pre bývanie by mala byť 22 až 23°C. Lenže háčik je v tom, že výpočet tepelných strát je obyčajne vypočítaný podľa normy. Norma počíta s tepelnou pohodou v obytných miestnostiach 20°C. Ak vyžadujeme jeden stupeň tepelnej pohody nad rámec vypočítanej, tak to znamenám +6% energií navyše. V praxi to znamená, že dom s vypočítanou tepelnou stratou podľa normy má tepelné straty napr. 10 kW a v skutočnosti to môže byť i 12 kW. Stačí len vykurovať dom na tepelnú pohodu 23°C namiesto 20°C, ak sa počíta podľa normy.
  • Odporúčame pred samotným začiatkom výpočtu tepelných strát s projektantom odsúhlasiť a definovať tepelnú pohodu v jednotlivých miestnostiach.
 • S akým tepelným čerpadlom ušetrím na prevádzke najviac?
  • Ak opomenieme typ tepelného čerpadla, tak rozhodne to bude tepelné čerpadlo s riadeným výkonom. Čo to v praxi znamená? Tepelné čerpadlo je vybavené frekvenčným meničom, ktorý riadi otáčky chladiaceho kompresora, tým pádom samotný tepelný výkon tepelného čerpadla. Tento typ tepelného čerpadla dokáže pracovať presne podľa žiadanej spotreby tepelnej záťaže domu.
 • Ako regulovať vykurovanie v dome pri zachovaní tepelnej pohody s minimálnymi nákladmi na vykurovanie?
  • Vykurovanie domu je možné porovnať s prevádzkou auta na diaľnici (pokiaľ je prejazdná) . Čím plynulejšiu udržujete jazdu, tým viac šetríte samotné auto, ale aj náklady na naftu alebo benzín. Ak prevádzkujete tepelné čerpadlo pre vykurovanie domu a máte nastavenú reguláciu tak, že pre nočný útlm máte teplotu v dome zníženú o 5°C alebo dokonca zdroj tepla na noc vypínate, potom sa prebúdzate do chladného domu a tepelná pohoda je docielená až v dopoludňajších hodinách. Tepelné čerpadlo ide stále a dosiahnete zvýšenie prevádzkových nákladov až o 30%. Toto tvrdenie však nemusí platiť u nízkoenergetických domov ( TZ 3 až 5 kW ).
 • Je možné používať tepelné čerpadlá aj na chladenie budov a ako to celé vôbec je?
  • Vykurovanie aj chladenie priestorov – najčastejšie sa používajú reverzibilné tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, ktoré môžu byť prevádzkované buď pre ohrev alebo chladenie. Tepelné čerpadlá veľkých výkonov pre veľké obchodné, kultúrne, športové a iné budovy môžu byť prevádzkované súčasne na výrobu chladu aj tepla použitím vodných rozvodov pre distribúciu tepla a chladu.
  • Integrované systémy pre vykurovanie a chladenie priestorov, ohrev vody a spätné získavanie tepla – používajú sa tepelné čerpadlá vzduch-vzduch alebo voda-vzduch v monovalentnej alebobivalentnej prevádzke (bivalentné tepelné čerpadlá sú dimenzované na 20 až 60 % maximálnej potreby tepla a zabezpečujú 50 až 90 % ročnej potreby tepelnej energie v európskych klimatických podmienkach), okrem vonkajšieho vzduchu sa výhodne využíva ako zdroj nízkoteplotnej energie výstupný vzduch z vetrania a iných zdrojov. Vo veľkých budovách sú výhodné zapojenia tepelných čerpadiel do kogeneračných systémov výroby tepla, chladu a elektrickej energie.
 • Aké sú možnosti aplikácií tepelných čerpadiel v priemysle a podobne?
  • V súčasnosti je v priemyselnej oblasti inštalovaných relatívne veľmi málo systémov tepelných čerpadiel. Je možné ale predpokladať, že v blízkej budúcnosti sa tepelné čerpadlá stanú v tejto oblasti oveľa významnejším zdrojom tepelnej energie najmä preto, že sa budú neustále zvyšovať ekologické požiadavky na výrobu tepelnej energie a potom sa priemyselné tepelné čerpadlá stanú významnou technológiou pre znižovanie škodlivých emisií pri výrobe tepla. Zavádzanie tepelných čerpadiel bude v budúcnosti podporovať aj stále intenzívnejší proces termodynamickej optimalizácie priemyselných procesov a identifikácie možností pre spätné získavanie tepla ako aj zavádzanie kogeneračnej výroby tepla, chladu a elektrickej energie.
  • Priemyselné tepelné čerpadlá umožňujú využívať veľa variácií v oblasti druhov pohonnej energie, typov, zapojení a prevádzkových podmienok jednotlivých systémov, sú teda všeobecne navrhované pre špecifické podmienky jednotlivých aplikácií a teda ide o unikátne systémy.
 • S akými médiami a náplňami pracujú tepelné čerpadlá?
  • Ako pracovné látky tepelných čerpadiel sa používajú v zásade tie látky, ktoré umožňujú realizáciu termodynamického chladiaceho obehu v chladiacich zariadeniach nazývané vo všeobecnostichladivami.
  • Vzhľadom na to, že vo väčšine systémov tepelných čerpadiel je potrebná pre výrobu tepla vyššia kondenzačná teplota ako v chladiacich zariadeniach (tá je daná väčšinou teplotou okolitého vzduchu alebo vody používanej pre chladenie kondenzátora), sú pre tepelné čerpadlá vhodné chladivá s vyššou teplotou skupenskej premeny v závislosti od tlaku. Z prírodných chladív, tzn. z látok prirodzene existujúcich v našej biosfére, ktoré majú zanedbateľný alebo nulový vplyv na rozpad ozónovej vrstvy Zeme ako aj na globálne otepľovanie, je možné pre tepelné čerpadlá použiť:
   • amoniak (NH3)
   • uhľovodíky (HCs)
   • vodu
   • CO2
 • Aké úspory predstavujú tepelné čerpadlá?
  • Úspory primárnej energie
  • Tepelné čerpadlá sú alternatívne zariadenia pre výrobu tepelnej energie v porovnaní s jej klasickou výrobou pomocou spaľovania fosílnych palív. Princíp ich funkcie je založený na termodynamickom obehu strojného chladiaceho zariadenia. Tepelné čerpadlá môžu za určitých podmienok dosiahnuť v porovnaní s klasickou konvenčnou výrobou tepelnej energie výrazné úspory primárnej energie – teda tepelnej energie obsiahnutej v chemickej forme vo fosílnych palivách a môžu byť najefektívnejšou formou zabezpečovania ohrievacích ale aj chladiacich procesov v priemysle aj v komunálnej sfére.
  • Úspory emisií CO2
  • Úspory primárnej energie fosílnych palív (dané chemickou energiou – výhrevnosťou pevných, plynných alebo kvapalných prírodných palivových zdrojov) sú kvantitatívne priamo úmerné úsporám emisií CO2 a tepelné čerpadlá sú teda z hľadiska vplyvu na globálne otepľovanie planéty v porovnaní s klasickou výrobou tepla ekologickejšou technológiu úmerne dosiahnutým kvantitatívnym úsporám primárnej energie.
  • V prípade, že primárna pohonná energia pre systémy tepelných čerpadiel nie je získavaná z chemickej energie fosílnych palív, ale napríklad z jadrovej a vodnej energie, potom použitie takýchto energetických zdrojov nemá negatívny ekologický vplyv, pretože pri ich výrobe nedochádza k emisiám CO2.
 • Je výhodnejšia technológia zem-voda alebo vzduch-voda?
  • Predaj vzduchových tepelných čerpadiel na rozdiel od zemných rýchlo rastie v celej Európe. Čerpadlá zem-voda síce majú vyššiu účinnosť, ale náklady na zemné práce tento typ čerpadla predražujú a tým predlžujú dobu návratnosti
  • Vzduchové tepelné čerpadlá sú lacnejšie, lepšie sa inštalujú, opravujú a ponúkajú rýchlejšiu návratnosť vložených prostriedkov.
 • Ako vybrať kvalitné tepelné čerpadlo a spoľahlivého dodávateľa?
  • Odporúčame vyberať podľa referencií, účinnosti pri danej teplote vzduchu a vody, jednoduchosti a komforte ovládania, výhodného pomeru kvalita/cena/výkon a návratnosti investovaných prostriedkov.
 • Má tepelné čerpadlo svoj prívod elektriny?
  • Tepelné čerpadlo sa bežne napája na existujúci rozvod elektrickej energie (pokiaľ je dostačujúci, ak nie je, tak je nutné ho zvýšiť). Navyše všetci dodávatelia elektrickej energie ponúkajú špeciálne tarify pre tepelná čerpadla, pri ktorých je cena elektrické energie nižšia než u štandardných taríf. A na túto lacnejšiu energiu je napojený celý dom.
 • Nie je tepelné čerpadlo drahé? Vyplatí sa mi kúpa?
  • Technologický pokrok mal za následok výrazné zlacnenie systémov vďaka čomu sa návratnosť investície pri použití na rodinnom dome znížila na cca. 7-10 rokov. Pri využití v komerčných a priemyslových prevádzkach alebo pri nasadení v panelových a bytových domoch je návratnosť tepelného čerpadla rádovo niekoľko rokov. Vzhľadom ku každoročnému zdražovaniu energií o 5 a viacej % sa návratnosť tepelného čerpadla skracuje.
 • Je možné kombinovať vykurovacie telesá – radiátory a podlahové vykurovanie v jednom systéme?
  • Áno, ale teplota vody musí byť upravená, aby zodpovedala potrebnej teplote pre radiátory a teplota v podlahových slučkách musí byť znížená na vhodnú úroveň za použitia zmiešavacieho uzla alebo iným spôsobom.
 • Kde je inštalácia tepelného čerpadla najlepšia?
  • V súčasnosti sa tepelné čerpadlá uplatňujú najviac u novostavieb rodinných domov, v menších prevádzkach, bazénov a pod. V týchto inštaláciách predstavujú hlavný zdroj energie pre vykurovanie a ohrev TUV. Dôležitým faktorom rozhodnutia sa pre tepelné čerpadlo sú energetické úspory, pričom prinášajú finančnú úsporu. V perspektíve neustáleho zdražovania energií a rastu inflácie, znamená voľba tepelného čerpadla výhodnú investíciu.